ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
ประจำปีการศึกษา 2566


dowload ระเบียบการของโรงเรียนได้ที่นี่
คลิก>>> ระดับเตรียมอนุบาล
คลิก>>> ระดับอนุบาล 1
คลิก>>> ระดับอนุบาล 2 -3
คลิก>>> ระดับประถมปีที่ 1 - 6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5360188


__________________________________________

รายงาน SAR ประจำปี 2563

 

 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

         1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแต่ละรายวิชา
         2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
         3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
         4.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
         5.ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
         6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
         7.มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
         8.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         9.สร้างเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือโรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
         10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
       

กลยุทธ์ของโรงเรียน
            กลยุทธ์ที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
 
 
 

คลิกที่รูป >>เพื่อเข้าสู่ Facebook ของโรงเรียน
รายงาน SAR 2562
รายงาน SAR อนุบาล 2562
รายงาน SAR ประถมศึกษา 2562
รายงาน SAR ประจำปี 2563
รายงาน SAR ประจำปี 2564
 
หลักสูตรปฐมวัย 2560
 
โครงการขอใช้อาคารสถานที่เปิดภาคเรียนที่ 2
 
คลิก>>>ดาวน์โหลดเอกสาร
-แผนพัฒนาคุณภาพระดับประถมศึกษา 2564-2567