ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
ประจำปีการศึกษา 2562


dowload ระเบียบการของโรงเรียนได้ที่นี่
คลิก>>>ระดับเตรียมอนุบาล
คลิก>>>ระดับอนุบาล 1
คลิก>>>ระดับอนุบาล2 -3
คลิก>>>ระดับประถมปีที่ 1 - 6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5360188

_____________________________________________

ประกาศรับสมัครงาน
ประจำปีการศึกษา 2562

ครูภาษาอังกฤษ (ไทย) จำนวน 1 อัตรา

 
 
     
 
     
 
     
     
     

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

         1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแต่ละรายวิชา
         2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
         3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
         4.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
         5.ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
         6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
         7.มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
         8.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         9.สร้างเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือโรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
         10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
       

กลยุทธ์ของโรงเรียน
            กลยุทธ์ที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
 
     
ค่ายภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2562
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 1
Tesco Lotus: เทสโก้ โลตัส
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 2 :
ตลาดเอซีสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 3 :
วัดสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 : อนุสรณ์สถาน
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 : ธรรมเทศนาจากวัดสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 :
Tesco Lotus: เทสโก้ โลตัส
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 :
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 :
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการทักษะชีวิต
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันวิสาขบูชา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันไหว้ครู
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
   
 

คลิกที่รูป >>เพื่อเข้าสู่ Facebook ของโรงเรียน
 
รายงาน SAR ประจำปี 2561
- อนุบาล
- ประถมศึกษา
หลักสูตรปฐมวัย 2560