หลักสูตรสถานศึกษา :

ระดับอนุบาล :
            หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มุ่งส่งเสริมพัฒนาทั้ง ๔ ด้านให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีสุขนิสัยที่ดี ใฝ่เรียนรู้
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการผ่าน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรมเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลฝึก การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์


ระดับประถมและมัธยมศึกษา :
            โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็น ผู้ที่มีความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม โดยยึดแนวทางพัฒนาและส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ทางวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่โบราณ นักเรียนของโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน อาทิ พัฒนาการด้านจิตใจ

            ดังนั้น ในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนดำเนินการโดยยึด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนหลัก และได้นำจุดเน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสภาพความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงเรียนเข้ามาประกอบการบูรณาการ หลักสูตรของโรงเรียนประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมรายวิชาพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมจุดเน้น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนและสภาพความต้องการของนักเรียนหรือชุมชนโดยรอบโรงเรียน

รายวิชาพิเศษ (เพิ่มเติม) มีดังนี้
๑. ว่ายน้ำ
๒. เทควันโด
๓. ดนตรีสากล
๔. ดนตรีไทย
๕. คอมพิวเตอร์
๖. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

            อีกทั้งโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการกำหนดทิศทางการศึกษาต่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ดังนั้น โรงเรียน จึงจัดหลักสูตร My First English Adventure ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อเกิดทักษะความรู้ที่ฝังแน่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง