ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๔ ซอยสายไหม ๓๙ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ นางนวลอนงค์ นวลเขียว และนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม คือ ขยายและเพิ่มโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่สายไหม เข้ารับการศึกษาและพัฒนาตามแบบฉบับเฉพาะของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กล่าวคือโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา มีแนวทางเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเองในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาและส่งเสริมจะควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทยโดยเน้นที่พื้นฐานของตัวนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้นในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ปกครองที่เชื่อมมั่นในคุณภาพการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนส่งบุตร หลาน ของตนมาสมัครเข้าเรียนจำนวนมากและเกินกว่าแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ส่งผลให้จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีมากเกิน ดังนั้น จึงมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อรองรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและลดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนให้มีจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด

            โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มีนางนวลอนงค์ นวลเขียว เป็นผู้รับใบอนุญาต นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ เป็นผู้จัดการ นางสาวปดิวรัดา นวลเขียว เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ
             ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑
             ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี ดร.พิภู ผ่องสุวรรณ ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบัน

            ด้านอาคารสถานที่ ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น จำนวน ๑๒ ห้อง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีชั้น จำนวน ๒๗ ห้อง โรงอาหารและสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดกลาง ๒ สระ (สระสำหรับเด็กอนุบาลและสระสำหรับนักเรียนประถม)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

         1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแต่ละรายวิชา
         2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
         3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
         4.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
         5.ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
         6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
         7.มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
         8.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         9.สร้างเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือโรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
         10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
       

กลยุทธ์ของโรงเรียน
            กลยุทธ์ที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

ปรัชญาของโรงเรียน
            วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
            นำความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์

คำขวัญของโรงเรียน
            ลูกผ่องสุวรรณ ต้อง  เป็นคนดีของพ่อ – แม่
                                         เป็นคนดีของครู อาจารย์
                                         เป็นคนดีของชาติไทย

สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียวและสีส้ม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ