ดาวน์โหลดเอกสาร

ความรู้เพิ่มเติม

1. ทักษะการอ่านแบบคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์
2. เทคนิคการจำ
3. เทคนิคการสอน
4. บทความ "การเตรียมความพร้อมด้านศึกษาของไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
5. ความรู้ทั่วไป