เอกสารสำหรับครู - บุคลากร ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน


บทความ ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับที่ทำงาน
บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนเอกชน
บทความวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
บทความวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน


1. ความหมายและองค์ประกอบของการสอน
2. การวัดและประเมินผลของนักเรียน
3. รวมวิธีการสอนแบบต่างๆ
4. การปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรครู
5. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
6. การสอนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. ครูกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
8. ครูมืออาชีพ
9. ครูอาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
10. ใคร อะไร อย่างไร ในการพัฒนาหลักสูตร
11. เทคนิคต่างๆที่ครูจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน
12. เทคนิคทำให้เด็กตั้งใจเรียน
13. เทคนิคสร้างการเรียนที่สนุก
14. นิทานเซ็น
15. แนวทางการจัดการเรียนรู้
16. บทบาทของครู
17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
18. รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
19. การบริหารงานโดยอาศัยทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียน