ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
ประจำปีการศึกษา 2564


dowload ระเบียบการของโรงเรียนได้ที่นี่
คลิก>>> ระดับเตรียมอนุบาล
คลิก>>> ระดับอนุบาล 1
คลิก>>> ระดับอนุบาล 2 -3
คลิก>>> ระดับประถมปีที่ 1 - 6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5360188

_______________________________

มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม อนุเคราะห์จากทีมงานท่าน ส.ส เขตสายไหม นอ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภายใน-ภายนอกโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดเรียนปกติ
ดังนั้น ท่านผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการดูแลบุตร-หลานของท่าน เมื่อถึงเวลาเปิดเรียนปกติ
 
 
     
 
     
 
     
 
   
   

มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม อนุเคราะห์จากทีมงานท่าน ส.ส เขตสายไหม นอ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ฉีดพ่นยุงเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภายใน-ภายนอกโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดเรียนปกติ

 
     
 
     
 
     
 
   
   
   
 
 
 
     
 
     
     
     

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

         1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแต่ละรายวิชา
         2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
         3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
         4.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
         5.ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
         6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
         7.มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
         8.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         9.สร้างเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือโรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
         10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
       

กลยุทธ์ของโรงเรียน
            กลยุทธ์ที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
 
  พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราชฯ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมต่างๆระดับประถมศึกษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมต่างๆของน้องอนุบาล
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมไหว้ครู
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว

<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตสายไหม
มาตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการตรวจด้านกายภาพพบว่าอยู่ในระดับ "ดีมาก"

<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
 

คลิกที่รูป >>เพื่อเข้าสู่ Facebook ของโรงเรียน
 
รายงาน SAR ประจำปี 2561
- อนุบาล
- ประถมศึกษา
หลักสูตรปฐมวัย 2560