-

พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราชฯ

 

   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
       
หน้า 1