-

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตสายไหม มาตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการตรวจด้านกายภาพพบว่าอยู่ในระดับ "ดีมาก"

 

   
       
   
   
       
   
       
   
       
   
       
       
   
   
 
       
หน้า 1